Bloc D

Apartamente cu 3 camere

APARTAMENTUL 2, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 3, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 4, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 5, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 6, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 7, CU 3 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 10, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 11, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 12, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 13, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 14, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 15, CU 3 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 18, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 19, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 20, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 21, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 22, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 23, CU 3 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 26, CU 3 CAMERE (ETAJ 3)
APARTAMENTUL 27, CU 3 CAMERE (ETAJ 3)