Bloc D - Etaj 1

Apartament E9, etaj I, 2 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E10, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E11, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E12, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E13, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E14, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E15, etaj I, 3 camere (intabulare iunie 2024)
Apartament E16, etaj I, 2 camere (intabulare iunie 2024)