Bloc D

Apartamente cu 2 camere

APARTAMENTUL 1, CU 2 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 8, CU 2 CAMERE (PARTER)
APARTAMENTUL 9, CU 2 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 16, CU 2 CAMERE (ETAJ 1)
APARTAMENTUL 17, CU 2 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 24, CU 2 CAMERE (ETAJ 2)
APARTAMENTUL 25, CU 2 CAMERE (ETAJ 3)
APARTAMENTUL 28, CU 2 CAMERE (ETAJ 3)
APARTAMENTUL 29, CU 2 CAMERE (ETAJ 3)
APARTAMENTUL 32, CU 2 CAMERE (ETAJ 3)